นายอำเภอปลายพระยา

นายศรณ์ รักรงค์
นายอำเภอปลายพระยา

ข้อมูลทั่วไปอำเภอปลายพระยา

อำเภอปลายพระยาเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 8 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉีงเหนือของจังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภออ่าวลึก อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ อำเภอพระแสง และอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงและที่ราบเนินเขา มีภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมาก ลักษณะดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกพืช เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สวนผลไม้และพืชอื่นๆ ลักษณะอากาศร้อนชื้นมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี จึงเหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้ำมันที่กำลังจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต ในการนำน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ำมันดีเซลต่อไป ในด้านสังคมประชากรส่วนใหญ่มีอุปนิสัยรักสงบ และมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ไม่มี ในด้านการคมนาคม ขนส่ง ของอำเภอปลายพระยาสามารถติดต่อไปมาระหว่างเมืองสำคัญได้สะดวก แต่มีจุดอ่อน คือ เป็นสังคมที่ยังขาดความกระตือรือร้น และขาดความเชี่ยวชาญ ในลักษณะของปราชญ์ชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการประกอบอาชีพ และการบริหารจัดการลงทุนการพัฒนา จึงต้องเน้นการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านต่างๆ

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

25
ข้าราชการพนักงาน
4
ตำบล
35
หมู่บ้าน
5
ท้องถิ่น

Contact With Us

    Information

    • ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา ถนนอ่าวลึก-พระแสง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
    • plaiphrayadistrict@gmail.com
    • 075-687493
    X