หมวดหมู่: จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทาสีหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอปลายพระยา (เฉพาะด้านหน้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการซื้อผ้ายืดสีเหลือง สีขาว ธงสัญลักษณ์ ธงชาติไทย เสาธงไม้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะ สาระสำคัญ

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงานรายการเครื่องไทยธรรม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะ ข้อมูลสาระสำคัญ

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฯ โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะ สาระสำคัญ

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเครื่องไทยธรรม ผ้าไตร โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันหลักของชาติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะ สาระสำคัญ

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการวัสดุอุปกรณ์ โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตนริย์ สถาบันหลักของชาติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ ประกาศผู้ชนะฯ สาระสำคัญ

Read More
X